Privacy beleid en algemene voorwaarden

 

Privacybeleid Foto Verreijt bv

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Foto Verreijt bv, hierna Foto Verreijt genoemd, omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de door Foto Verreijt aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende websites zoals www.fotoverreijt.nl en www.fotokeuze.nl. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. U wordt aangeraden om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Foto Verreijt is statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 86576038 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Voor vragen over het privacybeleid is Foto Verreijt bereikbaar op werkdagen vanaf 08:30 uur tot 16:30 uur op telefoonnummer 024-3452383. Ook kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website of per email info@fotoverreijt.nl. Indien u graag anoniem iets wilt melden, dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen.

Verwerken van persoonsgegevens

Foto Verreijt als verwerker

Foto Verreijt maakt foto's in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan uit onder meer scholen, bedrijven en consumenten. Vervolgens kunnen de gemaakte foto's door Foto Verreijt online ter beschikking worden gesteld aan bijvoorbeeld de ouders van schoolgaande kinderen of werknemers van de betreffende bedrijven. De foto's blijven 12 maanden beschikbaar. Al deze activiteiten voert Foto Verreijt uit in opdracht van de opdrachtgevers. Foto Verreijt wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als 'verwerker' als bedoeld in de privacywetgeving.

Foto Verreijt als verwerkingsverantwoordelijke

Zoals aangegeven worden foto's online beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld ouders van schoolgaande kinderen en werknemers van een bepaald bedrijf. Voor die personen is het mogelijk om alleen de voor hen relevante foto's te bestellen d.m.v. door Foto Verreijt verstrekte persoonlijke inloggegevens. Als men dat wil, wordt door het plaatsen van een bestelling een overeenkomst met Foto Verreijt aangegaan. Bij het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst worden persoonsgegevens door Foto Verreijt verwerkt. Dit zodat de betreffende foto's uiteindelijk fysiek of digitaal bezorgd kunnen worden bij de personen die de foto's besteld hebben. Het gaat hier om een gegevensverwerking van de gewenste foto's, de NAW-gegevens en het e-mailadres van de personen die de foto's bestellen. Deze gegevens mag Foto Verreijt verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant uitsluitend digitale fotobestanden besteld kan volstaan worden met alleen het emailadres. In de NAW velden kan dan 'X' ingevuld worden.

Technisch is het mogelijk dat de betreffende foto's op verzoek van de betreffende personen dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger kunnen worden verwijderd van de websites van Foto Verreijt.

Als gevolg van de fiscale bewaarplicht, moet Foto Verreijt haar administratieve gegevens zeven jaar te bewaren. Het is mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht Foto Verreijt persoonsgegevens moet bewaren. In dit geval is de verwerking noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden), vindt u op de website van de Belastingdienst.

De NAW-gegevens en het e-mailadres van personen die een bestelling plaatsen worden opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Foto Verreijt. Deze persoonsgegevens worden daarin opgeslagen zodat Foto Verreijt bestaande klanten kan informeren over vergelijkbare producten en diensten. Dit is op basis van Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet. Hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Foto Verreijt. Dit belang bestaat concreet uit een gerechtvaardigd commercieel belang van Foto Verreijt bij het onderhouden van rechtstreekse contacten met klanten.  

Op de websites van Foto Verreijt is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Foto Verreijt de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Ook kan dan op verzoek informatie worden toegezonden. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Foto Verreijt. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Foto Verreijt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is.

Foto's bewaart Foto Verreijt 12 maanden in opdracht van de opdrachtgever vanaf datum van eerste plaatsing op de website. Daarnaast worden de foto’s zonder direct herleidbaar te zijn naar de afgebeelde personen geanonimiseerd bewaard op onze beveiligde, niet door derden van buitenaf benaderbare, opslagmiddelen.

Bestelinformatie bewaart Foto Verreijt 7 jaar in haar administratie op basis van de geldende fiscale verplichtingen. 

Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Foto Verreijt de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging

Foto Verreijt heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo zijn de websites van Foto Verreijt onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verder werkt Foto Verreijt uitsluitend met fotografen die een VOG verklaring hebben overgelegd.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Foto Verreijt worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en subverwerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website host, de leverancier van schoolpassen en het bedrijf dat bestellingen verwerkt om deze te kunnen bezorgen. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Foto Verreijt en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de hierboven genoemde verwerkers en subverwerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Om dit te waarborgen zijn met deze bedrijven verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (hierna: "AVG") heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Foto Verreijt te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Foto Verreijt te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.  Foto Verreijt wenst te benadrukken dat zij privacy hoog in het vaandel heeft staan. Zij gaat aldus - binnen hetgeen wettelijk is toegestaan - zo flexibel mogelijk om met alle rechten van betrokkenen.

Indien u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2023.

 

----------------------------------

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Uitgegeven door Foto Verreijt 
 
ARTIKEL 1 ALGEMEEN
 
1. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op transacties met Foto Verreijt
2. In deze voorwaarden wordt de koper/opdrachtgever aangeduid als de wederpartij en Foto Verreijt als de aanbieder.
3. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, verkoop en koop, alsmede op iedere daaruit voortvloeiende levering, zomede op de verrichting van diensten waaronder overeenkomsten van opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door de aanbieder op het internet geplaatste aanbieding welke door de wederpartij geaccepteerd wordt, door de wederpartij geplaatste bestellingen op internet, alsmede op de via internet door de wederpartij aan de aanbieder verstrekte opdrachten.
4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van de aanbieder schriftelijk zijn bevestigd.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De aanbieder en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt. 
 
ARTIKEL 2 BEGROTINGEN, PRIJSOPGAVEN, OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
 
1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de aanbieder, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
2. Alle bij de aanbieding door de aanbieder verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, alsmede alle overige gegevens, zoals maten en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven respectievelijk aangeduid.
Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, prijslijsten, alsmede andere door de aanbieder verstrekte opgaven binden de aanbieder niet.
Kleine kleur verschillen zijn mogelijk.
Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de aanbieder binden de aanbieder niet dan nadat en voorzover deze door de directie van de aanbieder schriftelijk zijn bevestigd.
3. De overeenkomst komt, indien het een traditionele transactie betreft, tot stand door aanvaarding van het aanbod door de wederpartij. 
Indien de wederpartij in de elektronische omgeving om dienstverlening en/of aflevering van een zaak verzoekt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de wederpartij een bevestiging heeft ontvangen van de aanbieder dan wel op het moment dat de aanbieder met de uitvoering is begonnen.
 
ARTIKEL 3 PRIJS 
 
1. De (koop)prijs luidt in euro's.
2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen:
· inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
· exclusief de kosten van vervoer en verzekering;
3. Aan de gebruikelijke verpakking van de zaken zijn geen kosten verbonden.
4. De door de aanbieder aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen.
Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief. 
5. Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van de aanbieder gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is de aanbieder gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen (koop)prijs te wijzigen en de nieuwe (koop)prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Nadat de wijziging van de (koop)prijs kan worden vastgesteld, zal de aanbieder gerechtigd zijn de gewijzigde (koop)prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke (koop)prijs opeisbaar is.
6. Indien de oorspronkelijke prijs ingevolge het bepaalde in lid 5 van dit artikel dan wel ingevolge koerswijzigingen binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst wordt verhoogd, met uitzondering van de situatie dat het een wettelijke prijsverhoging betreft, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat de aanbieder de wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
 
ARTIKEL 4 LEVERING EN RISICO
 
1. Het risico gaat op de wederpartij over na de aflevering. Het risico van verzending door derden, zoals per post, is voor de wederpartij.
 
ARTIKEL 5 LEVERTIJDEN 
 
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. De levering kan geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. De facturering zal alsdan eveneens in gedeelten plaatsvinden.
3. De wederpartij is gehouden zijn medewerking te verlenen, opdat een tijdige levering door de aanbieder mogelijk gemaakt wordt.
4. De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke de aanbieder door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de levering doorgang te doen vinden. Indien de levertijd wordt verlengd op basis van het hiervoor gestelde, is de aanbieder vanwege de verlengde levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.
5. Vertragingen in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de wederpartij zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
 
ARTIKEL 6 BETALING
 
1.Betaling van internetbestellingen geplaatst in de webwinkel(s) van Foto Verreijt, zoals www.fotokeuze.nl dienen vooraf bij bestelling geheel te worden voldaan. 
Indien betaling per factuur (aan bedrijven) plaatsvindt dient de betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de aanbieder aan te wijzen rekening.
2. De aanbieder is gerechtigd een aanbetaling van de wederpartij te vragen van maximaal 50% indien tussen de aanbieder en de wederpartij een overeenkomst, niet zijnde een internetbestelling, van opdracht is gesloten met betrekking waartoe de gehele facturering en (rest-) betaling plaatsvindt na afronding daarvan.
3. Op prijswijzigingen zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de in het vorige lid genoemde termijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
4. De aanbieder is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren.
Ingeval de uitvoering van een overeenkomst in gedeelten plaatsvindt, is de aanbieder gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.
5. Alle de wederpartij in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn(en) worden verhoogd met 1,5% (één en een half procent) rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
6. De aanbieder is na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde. Indien de aanbieder bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal e 75 (vijfenzeventig euro).
De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
7. Indien de wederpartij met de betaling jegens de aanbieder in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl - indien anders was overeengekomen - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
8. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van de aanbieder goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de wederpartij, dan heeft de aanbieder het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld voor al hetgeen de wederpartij aan de aanbieder verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan de aanbieder op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde zaken en stopzetting van eventuele verdere leveringen van zaken, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
9. De wederpartij is jegens de aanbieder gehouden tot de onder lid 8 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens de aanbieder verschuldigd is of zal worden, ook indien de aanbieder niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar leveringsprestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van de aanbieder gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de wederpartij.
10. Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is en de aanbieder deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 7 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.
 
ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
1. De aanbieder behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de wederpartij ter zake van de tegenprestatie voor door de aanbieder aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, ter zake van de tegenprestatie voor door de aanbieder krachtens enige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten diensten en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan.
2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan één of meer derden enig ander recht daarop verlenen.
3. De aanbieder is hierbij door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van e 500 (vijfhonderd euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van de aanbieder wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij de aanbieder dit de wederpartij heeft meegedeeld.
4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, verduistering en overige schade en verlies. De wederpartij is gehouden de polis en/of kwitanties betreffende betaling van verzekeringspremies op eerste verzoek van de aanbieder aan haar ter inzage te verstrekken.
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn voor risico van de wederpartij.
 
ARTIKEL 8 KWALITEIT
 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoorts per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
2. De aanbieder is gerechtigd de overeenkomst door een derde uit te laten voeren.
3. De aanbieder, dan wel de door hem ingeschakelde derde, is gehouden de overeenkomst van opdracht dan wel de overeenkomst met betrekking tot het verrichten van diensten voldoende en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren, zij het dat de aanbieder dan wel de derde, binnen de grenzen van deze verplichting, zelf bepaalt op welke wijze het werk zal worden uitgevoerd. De aanbieder dan wel de derde zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 
ARTIKEL 9 AANVAARDING EN RECLAME
 
1. De wederpartij dient bij aflevering van de zaken te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Controle op het aantal geleverde zaken c.q. op eventuele manco's, surplus' en/of beschadigingen berust bij de wederpartij.
De wederpartij reclameert na ontvangst van de zaken terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden die niet juist zijn, zoals onjuiste hoeveelheden, onjuiste omschrijvingen of onjuistheden op de factuur en/of overige documenten, beschadigingen, manco's en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend respectievelijk wordt erkend dat de wederpartij de zaken onbeschadigd heeft ontvangen. Deze reclames dienen, om geldig te zijn, door de wederpartij direct na de aflevering van de zaken te worden gemeld.
2. Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de werkdag waarop de ontvangst van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden, door of namens de wederpartij bij de aanbieder schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken te hebben geaccepteerd.
3. Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen door of namens de wederpartij bij de aanbieder schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend. 
4. Geen reclames worden geaccepteerd op zaken waarvan de aard en/of samenstelling is gewijzigd dan wel op zaken die geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn, beschadigd zijn of zijn ontdaan van hun originele verpakking.
5. Indien is gereclameerd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de reclame gegrond is, zal de aanbieder naar haar keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de aanbieder niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
6. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van (bestel)gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de aanbieder en de wederpartij, dan wel tussen de aanbieder en derden voorzover betrekking hebbend op de uitvoering van de overeenkomst tussen de aanbieder en de wederpartij, is de aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake is van opzet of grove schuld door de aanbieder.
 
ARTIKEL 10 GARANTIE ROERENDE ZAKEN
 
1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en in het voorgaande artikel 9, wordt voor de garantie op de door de aanbieder geleverde zaak uitsluitend verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, welke garantiebepalingen zijn vermeld in het bijgeleverde handboek van de betreffende zaak, indien het een nieuwe zaak betreft. 
2. Voor de garantie op de door de aanbieder geleverde gebruikte zaken wordt, tenzij door de aanbieder zelf een garantie verstrekt wordt, eveneens uitsluitend verwezen naar de garantie en de garantievoorwaarden van de fabrikant, met dien verstande dat het alsdan een restgarantie betreft. Dit houdt in dat de garantie betrekking heeft op de door de fabrikant gehanteerde garantieperiode minus de leeftijd van de zaak.
3. De garantie vervalt indien de wederpartij gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van de aanbieder. 
4. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:
· ondeskundige behandeling;
· ondeskundige toepassing;
· het nalaten van deugdelijk onderhoud;
· het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.
5. Naast bovengenoemde handelsgarantie behoudt de wederpartij volledig zijn wettelijke garantierechten.
6. De wederpartij kan slechts een beroep doen op voormelde garantie indien hij het aankoopbewijs en het garantiecertificaat, indien verstrekt, overlegt.
 
ARTIKEL 11 REPARATIEWERKZAAMHEDEN
 
1. De opdracht tot het repareren van beschadigde zaken wordt door de wederpartij schriftelijk of mondeling gegeven aan de aanbieder.
2. Indien de wederpartij geen recht heeft op gratis reparatie onder de garantie, zal de aanbieder aan de wederpartij een kostenraming verstrekken voor de te verrichten werkzaamheden, alsmede een opgaaf van de termijn waarbinnen reparatie redelijkerwijs zal worden uitgevoerd. De opgegeven kostenraming en termijn binden de aanbieder niet, tenzij partijen anders overeenkomen. Tevens wordt een opgave verstrekt van de verzend- en onderzoekskosten, welke de wederpartij verschuldigd zal zijn indien de reparatie uiteindelijk niet plaatsvindt. 
Indien na een nadere inspectie blijkt dat de kosten van de reparatie hoger zullen zijn dan aangegeven in de kostenraming, zal de wederpartij gevraagd worden of deze de zaak voor de hogere prijs wil laten repareren. Reparatie vindt slechts plaats na toestemming van de wederpartij. Indien de wederpartij afziet van de reparatie wordt de overeenkomst ontbonden. De wederpartij is alsdan niet tot enige schadevergoeding gehouden, met uitzondering van de te betalen verzendkosten vanuit de winkel van de aanbieder naar de reparateur en de onderzoekskosten, conform de hierboven vermelde opgave. 
Indien de wederpartij afziet van de reparatie en om niet afstand doet van de betreffende zaak wordt de aanbieder eigenaar van de zaak, zonder dat de wederpartij gehouden is tot het vergoeden van onderzoeks- en/of transportkosten.
3. Indien de bij benadering opgegeven leveringstermijn dreigt te worden overschreden, neemt de aanbieder contact op met de wederpartij teneinde een nieuwe datum af te spreken, zonder dat de aanbieder overigens tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is.
4. De aanbieder verstrekt aan de wederpartij een specificatie van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen. 
De vervangen onderdelen worden na reparatie eigendom van de aanbieder en/of de reparateur, zonder dat laatstgenoemden daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd zijn. 
5. De aanbieder is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op de in reparatie afgegeven zaak, indien de wederpartij de kosten van de reparatiewerkzaamheden (gedeeltelijk) niet voldoet.
6. Indien de reparatie is verricht onder de garantiebepalingen, heeft de wederpartij geen recht op een verlengde garantie. De oorspronkelijke garantie blijft derhalve doorlopen tot de oorspronkelijke einddatum. Het hiervoor bepaalde geldt, tenzij op de gerepareerde onderdelen door de reparateur een specifieke afzonderlijke garantie is afgegeven. 
Voor de reparaties die zijn verricht buiten de garantie om, geldt dat aan de wederpartij een garantie wordt verstrekt conform de door de reparateur afgegeven garantie.
7. Indien de aanbieder de wederpartij in kennis heeft gesteld van het feit dat de in reparatie afgegeven zaak gereed ligt om af te halen, en de wederpartij hieraan gedurende zes maanden en na drie kennisgevingen, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, geen gehoor geeft, wordt de wederpartij geacht afstand te hebben gedaan van haar eigendom ten aanzien van de betreffende zaak. De aanbieder is alsdan gerechtigd de zaak te verkopen en de hem verschuldigde reparatiekosten uit de opbrengst te verhalen.
8. De door de wederpartij in reparatie afgegeven zaak kan slechts bij de aanbieder worden afgehaald onder overlegging van het afgiftebewijs en tegen betaling van de aan de reparatie verbonden kosten. 
 
ARTIKEL 12 VERHUUR VAN ZAKEN
 
1. De zaken die bestemd zijn voor verhuur bevinden zich op het moment dat de huurovereenkomst wordt aangegaan in goede staat. Onder goede staat wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan dat de zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. De zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de bestemming daarvan.
2. Aangezien de aanbieder eigenaar is van de zaken, mag de wederpartij deze zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
Het is de wederpartij voorts niet toegestaan het gebruik van de gehuurde zaken om niet of onder bezwarende titel af te staan. 
3. Indien de zaken zijn voorzien van een kenmerk door de aanbieder, mag dit kenmerk door de wederpartij nimmer onleesbaar worden gemaakt of worden verwijderd.
4. De wederpartij is gehouden de zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de aanbieder te bewaren.
De wederpartij is verplicht de zaken te verzekeren en verzekerd te houden bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Op verzoek van de aanbieder dient de wederpartij een afschrift van de verzekeringspolis c.q. afschriften van kwitanties betreffende de betaling van verzekeringspremies aan de aanbieder te verstrekken.
5. De wederpartij is bij het einde van de huurovereenkomst te allen tijde verplicht er zorg voor te dragen dat de gehuurde zaken zich in dezelfde goede staat bevinden als bij aanvang van de huurovereenkomst.
Andere zaken dan de door de aanbieder verhuurde zaken zullen door de aanbieder niet worden geaccepteerd.
6. Indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel voldoet, komen de kosten van herstel, uit welken hoofde ook veroorzaakt of nodig, ten laste van de wederpartij.
7. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het verloren gaan dan wel onherstelbaar of onbruikbaar geraken van de zaken, ongeacht de oorzaak daarvan. De aanbieder zal in dat geval aan de wederpartij een vergoeding in rekening brengen, welke vergoeding bij retour van de zaken wordt vastgesteld.
De wederpartij is verplicht schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan de aanbieder te melden.
 
ARTIKEL 13 INSPECTIE BIJ VERHUUR VAN ZAKEN 
 
1. De aanbieder heeft, voor wat betreft dag en tijdstip in onderling overleg met de wederpartij te bepalen, te allen tijde het recht de plaats of plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden en deze te doen onderzoeken.
2. De wederpartij verplicht zich hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete ad e 500 (vijfhonderd euro) per keer dat hij hiermee in gebreke blijft.
 
ARTIKEL 14 TERMIJN / VERGOEDING / WAARBORGSOM BIJ VERHUUR VAN ZAKEN
 
1. De data waarop de huurtermijn aanvangt en eindigt, worden vastgelegd in de huurovereenkomst. De zaken moeten op de in de huurovereenkomst vermelde einddatum door de wederpartij retour worden geleverd.
2. Indien geen overeenkomst van verlenging aanwezig is, kan de wederpartij zich nimmer op verlenging beroepen.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde huurovereenkomst wordt eveneens de vergoeding voor het gehuurde vastgelegd, die de wederpartij aan de aanbieder verschuldigd is.
4. Indien de wederpartij het gehuurde niet op de einddatum, zoals bepaald conform lid 1 van dit artikel, heeft geretourneerd is deze een schadevergoeding verschuldigd, welke als volgt is gefixeerd:
Bij overschrijding van de huurtermijn met maximaal twee dagen: een bedrag gelijk aan de overeengekomen huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de huurtermijn wordt overschreden.
Bij overschrijding van de huurtermijn met meer dan twee dagen: een bedrag gelijk aan tweemaal de overeengekomen huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de huurtermijn wordt overschreden. 
Het vorenstaande geldt onverminderd het recht van de aanbieder tot het vorderen van volledige schadeloosstelling.
5. Indien de aanbieder dit verlangt, is de wederpartij verplicht als waarborg voor de nakoming van zijn verplichtingen uit voornoemde huurovereenkomst een waarborgsom aan de aanbieder te verstrekken. De hoogte van de waarborgsom wordt per geval door de aanbieder bepaald en dient vooraf door de wederpartij te worden voldaan. Deze waarborgsom ziet ook op eventuele verlengingen van de huurovereenkomst, alsmede wijzigingen daarvan.
Bovendien is de aanbieder gerechtigd deze waarborgsom te verstrekken aan rechtsopvolgers van de aanbieder.
6. De wederpartij heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom.
7. Ingeval de waarborgsom is aangesproken, dient de wederpartij op eerste verzoek van de aanbieder voor aanvulling tot het volledige bedrag zorg te dragen.
 
ARTIKEL 15 INTELLECTUEEL EIGENDOM 
 
1. Op de door de aanbieder geleverde diensten, in de vorm van het verzorgen van reportages, fotografie ten behoeve van publicatie etc. in de meest uitgebreide zin des woords, rusten intellectuele eigendomsrechten, welke door de wederpartij dienen te worden gerespecteerd. Het doel waarvoor de betreffende opdracht door de wederpartij wordt verstrekt, alsmede waarvoor de door de aanbieder geleverde produkten, diensten en/of overige goederen door de wederpartij worden gebruikt, zal vooraf tussen de aanbieder en de wederpartij schriftelijk worden vastgelegd. 
Indien blijkt dat de opdracht toch een ander doel dient en/of de wederpartij de geleverde produkten, diensten en/of overige goedere